Základná škola, Ul. Vajanského 47, Lučenec, Slovensko

zsvajanlc.edupage.org/

PREZENTÁCIA  O  ŠKOLE